tel.: +48 22 721 40 00   /   fax: +48 22 721 13 33   /   bioinfo@bioton.plBiuro prasowe


WYWIAD PREZESA BIOTON S.A. DLA AGENCJI PAP I WYPOWIEDŹ DLA IBSNEWS M.IN. O PLANACH ZWIĘKSZANIA UDZIAŁU SPÓŁKI W RYNKU INSULIN, PRZYGOTOWANIACH DO REJESTRACJI I WPROWADZENIA NA RYNEK ANALOGÓW NSULIN I PERSPEKTYWACH FINANSOWYCH

Warszawa, 14 sierpnia 2018

Prezes Zarządu Bioton S.A. Robert Neymann rozmawiał z agencjami PAP i ISBNews. Obydwie rozmowy były szeroko cytowane na portalach inwestorskich i ekonomicznych.

"Środki ze sprzedaży akcji SciGen wpłynęły już do spółki. 32,5 mln zł przeznaczyliśmy już na spłatę zadłużenia, co znacząco poprawiło naszą sytuację i pomogło obniżyć koszty finansowe. Wskaźnik długu netto do EBITDA wynosi obecnie poniżej 2,0" - powiedział prezes Robert Neymann. Spółka dąży również to tego, aby przychody z eksportu przewyższały docelowo przychody krajowe i jednocześnie szacuje, że w ujęciu wartościowym ma 1,2 proc. globalnego rynku insulin ludzkich. "Aby poprawić ten wynik musimy poprawić nasze standardy regulacyjne, czyli zdobyć rejestrację naszej insuliny w Europejskiej Agencji Leków. To otworzyłoby nam drogę także do wielu krajów pozaeuropejskich - afrykańskich czy azjatyckich - które honorują rejestrację EMA. Te kraje łącznie stanowią duży potencjał" - powiedział Robert Neymann. Jak poinformował, koszt samego zarejestrowania insuliny ludzkiej w EMA to około 12 mln euro. "W najbliższych latach powinniśmy odnotować lekki wzrost sprzedaży insulin ludzkich, a w kolejnych latach - po uzyskaniu rejestracji w EMA - wartość ta powinna rosnąć z roku na rok. Wystarczy 1 proc. światowego rynku, aby wygenerować około 40 mln USD przychodów, czyli około 130 mln zł rocznie" - powiedział prezes.

„Te działania, które realizujemy od ub. roku przełożyły się już pozytywnie na naszą marżę brutto na sprzedaży, która z poziomu 41% na koniec 2015 r. wzrosła do 50% na koniec 2017 r." Prezes Bioton dodał, iż „cała procedura rejestracyjna dla analogów insuliny to czas około 4-5 lat - chcemy od razu rejestrować produkt w FDA i EMA. To jest może trochę nieco drożej i oznacza większy wysiłek organizacyjny ponieważ część badań będzie miała inne ścieżki, ale umożliwi nam wejście na niemal każdy rynek. Tu postępujemy zgodnie z planem - skalujemy analogi do pełnej produkcji przemysłowej" - powiedział Neymann.

Linki do publikacji:
http://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/2591919,bioton-liczy-w--18-na-pozytywne-wyniki-na-wszystkich-poziomach-%28wywiad%29
http://biznes.pap.pl/pl/news/listings/info/2592021,bioton-chce--aby-przychody-z-eksportu-przewyzszaly-docelowo-przychody-krajowe
https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/bioton-zamierza-zwiekszac-udzialy-w-rynku,13,0,2413325.html

 


 

Warszawa, 13 czerwca 2018

INFORMACJA PRASOWA

 

ZGODA BANKÓW NA TRANSAKCJĘ SPRZEDAŻY SPÓŁKI SCIGEN PRZEZ BIOTON S.A.

BIOTON S.A. spełnił jeden z warunków uzgodnionych przez strony transakcji i uzyskał zgodę na zawarcie umowy od wszystkich banków finansujących. ING Bank Śląski S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank od China (Luksemburg) S.A. i HSCB Bank Polski S.A. zgodziły się, aby BIOTON S.A. zbył wszystkie akcje będące w jego posiadaniu na rzecz Yifan International Pharmaceutical Co.

Cena pakietu akcji będących w posiadaniu BIOTON S.A. opiewa na 26,78 mln USD co będzie równoznaczne z takim wpływem gotówkowym. Pozyskane środki są wysoce istotne w kontekście dalszych prac BIOTON nad zarejestrowaniem i wprowadzeniem na rynek analogu insuliny, który jest strategicznym projektem spółki biotechnologicznej i uzupełnia portfolio kompleksowej terapii w dziedzinie diabetologii.

Decyzja banków przybliża nas do finalizacji transakcji, która przyniesie wymierne korzyści spółce i akcjonariuszom. Stabilizacja i pozytywny wpływ na sytuację finansową BIOTON to również umożliwienie kontynuowania prac nad analogiem insuliny. – mówi Robert Neymann, Prezes Zarządu BIOTON S.A.

Transakcja BIOTON oznacza nabycie od SciGen prawa do prowadzenia działalności dystrybucyjnej na rynkach, głównie Azji Wschodniej, oraz prawa do znaków towarowych SciLin. SciGen spłaci część swojego zadłużenia wobec BIOTONU w kwocie 29,9 mln USD z tytułu udzielonej przed laty pożyczki, a jej pozostała część zostanie umorzona.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Świeczko
Biuro Prasowe BIOTON
telefon: +48 577 677 988
e-mail: media@bioton.pl

Kontakt w sprawach relacji inwestorskich:

Katarzyna Sadowska
cc group sp z oo
telefon: +48 22 440 14 40
mobile: +48 697 613 020
e-mail: katarzyna.sadowska@ccgroup.pl

 


 

Warszawa, 30 maja 2018 r.

INFORMACJA PRASOWA

PODSUMOWANIE 1Q 2018 ROKU W BIOTON S.A.: OSIĄGNIĘCIE ZYSKU NETTO I SYSTEMATYCZNA BUDOWA POTENCJAŁU DO DALSZEGO ROZWOJU ZINTEGORWANEGO SYSTEMU OPIEKI DIABETOLOGICZNEJ

 • wyniki finansowe z działalności kontynuowanej Grupy Kapitałowej w 1Q 2018 roku:
  - przychody z działalności kontynuowanej: 69 mln zł, stabilnie rok do roku
  - 6,1 mln zł zysku operacyjnego wobec 2,1 mln zł straty operacyjnej w 1Q 2017
  - 2,2 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 10,8 mln zł straty na tym poziomie w analogicznym okresie przed rokiem
 • kontynuacja dwucyfrowych wzrostów sprzedaży na kluczowym rynku w Polsce – udział sprzedaży zagranicznej w przychodach z działalności kontynuowanej na poziomie 62% w związku z podpisaniem ramowej globalnej umowy o współpracy w ramach dystrybucji i sprzedaży insuliny
 • zakończenie procesu poszukiwania inwestora dla SciGen - istotny element budowy potencjału do dalszego rozwoju zintegrowanego systemu opieki diabetologicznej – wartość transakcji sprzedaży SciGen na rzecz Yifan International Pharmaceutical Co. to 56,68 mln USD, w tym 26,78 mln USD to cena pakietu akcji SciGen będącego w posiadaniu BIOTONU równoznaczna z wpływem gotówkowym

BIOTON S.A. – spółka biotechnologiczna oferująca kompleksowe rozwiązania w dziedzinie diabetologii – opublikował wyniki finansowe za 1Q 20178 roku. Skonsolidowane przychody Grupy z działalności kontynuowanej w 1Q 2018&bsp;r. wyniosły 69 mln zł i były na stabilnym poziomie w ujęciu rok do roku. Zysk brutto na sprzedaży sięgnął w tym czasie 44,3 mln zł, co oznacza wzrost o 34% r/r/. Zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł 6,1 mln zł wobec 2,1 mln zł straty w analogicznym okresie przed rokiem. BIOTON zakończył 1Q 2018 roku skonsolidowanym zyskiem netto przypisanym akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 2,2 mln zł wobec 10,8 mln zł straty na tym poziomie w 1Q 2017 roku.
Udział insuliny wytwarzanej przez BIOTON pod marką „Gensulin” w rynku insulin klasycznych w Polsce pozostaje na stabilnym poziomie pomimo dokonanych zmian refundacji poprzez wprowadzenie Listy 75+ (32,04% w 1Q 2018, +0,83 p.p. rok do roku). Dzięki rozbudowie portfolio BIOTONU o produkty komplementarne i selektywnym działaniom marketingowo-sprzedażowym sprzedaż Grupy na rynku polskim wzrosła w 1Q 2018 w ujęciu rok do roku o 24,5%. Dużą dynamikę (+74%) odnotowano także na rynku chińskim (włączając Hong Kong), głównie ze względu na podpisanie globalnej umowy współpracy w zakresie dystrybucji i sprzedaży insuliny. Sprzedaż na rynkach Azji Południowo ‐ Wschodniej oraz Australii (poprzez Grupę Kapitałową SciGen Ltd) wyniosła w 1Q 2018 27,9 mln PLN wobec 37 mln PLN przed rokiem. Ujemna dynamika spowodowana była głównie zakończeniem sprzedaży jednego z leków w Australii i mniejszą sprzedażą jednego z leków w Korei oraz przesunięciem sprzedaży insuliny w Tajlandii na kolejne kwartały. Sprzedaż zagraniczna BIOTONU odpowiadała w 1Q 2018 za 62% przychodów ogółem.

Za nami dobry w naszej ocenie kwartał, pokazujący poprzez wyniki zdecydowanie pozytywny trend, będący efektem podjętych przed rokiem działań porządkujących strukturę i kierunki strategiczne BIOTON. Po raz pierwszy od dłuższego czasu BIOTON zaraportował dodatni poziom zysku netto i wysoką dynamikę zysku brutto na sprzedaży. Ważne z punktu widzenia spółki jest umocnienie się wyników sprzedaży insuliny bazowej Gensulin na rynku krajowym. To dowód na zaufanie polskich pacjentów do sprawdzonych, rodzimych rozwiązań diabetologicznych. Cieszy nas też rosnąca sprzedaż na rynku chińskim, który awansował na trzecią pozycję w naszym portfelu, po Polsce i Korei Płd. Należy jednak zaznaczyć, że to bardzo wymagający rynek pod kątem dystrybucji insuliny i będziemy musieli wdrożyć jeszcze szereg działań i zaangażować istotne siły, aby dostrzec jego faktyczny potencjał w osiąganych wynikach sprzedażowych. W minionym kwartale mieliśmy wprawdzie niższą sprzedaż na rynkach obsługiwanych przez grupę SciGen, ale jest to sytuacja przejściowa z punktu widzenia BIOTONU ze względu na zmianę modelu dystrybucji w skali globalnej, a więc również na tych rynkach. Dystrybucję produktów BIOTONU w skali globalnej rozpoczął nasz nowy partner – Yifan International Pharmaceutical. Współpraca ta wiąże się dla Spółki z istotnymi korzyściami, związanymi głównie z przejęciem przez partnera dystrybucyjnego kosztów rejestracyjnych, kosztów działań komercyjnych i marketingowych, w szczególności także kosztów budowania sieci sprzedaży dystrybucyjnej na poszczególnych rynkach, co korzystnie wpływać będzie w naszej ocenie na poziom sprzedaży zagranicznej i wyniki finansowe Grupy. Poza uporządkowaniem i rozwojem w obszarze dystrybucji wykonaliśmy niedawno jeszcze jeden istotny krok na drodze do dalszego rozwijania zintegrowanego systemu opieki diabetologicznej BIOTONU: jesteśmy w trakcie procesu pozyskania inwestora dla zależnej spółki dystrybucyjnej SciGen Ltd – postępuje on zgodnie z planem, przed nami m.in. uzyskanie zgód korporacyjnych i spełnienie warunków umownych. Pozyskane dzięki transakcji środki umożliwią nam spłatę części zadłużenia i zasilą kapitał obrotowy, co korzystnie wpłynie na sytuację płynnościową BIOTONU i w bardzo istotny sposób ograniczy koszty finansowania Grupy. Ponadto, zakończenie tego procesu pozwoli nam relokować nasze zasoby i wesprzeć te obszary biznesowe, które są dla nas obecnie strategicznie kluczowe, czyli ukończenie fazy skalowania produkcji, a następnie rejestracji i komercjalizacji analogu insuliny BIOTONU. – mówi Robert Neymann, Prezes Zarządu BIOTON S.A.

W ramach zawartej umowy inwestycyjnej wszystkie akcje SciGen będące w posiadaniu BIOTON nabędzie, po spełnieniu się wszystkich warunków zawieszających, Yifan International Pharmaceutical Co. Łączna wartość transakcji wynosi 56,68 mln USD, w tym 26,78 mln USD to cena pakietu akcji SciGen płacona w gotówce. Transakcja ta odzwierciedla założenia Analizy Opcji Strategicznych przedstawionej zarządowi BIOTON przez KPMG pod koniec ubiegłego roku.
W ramach transakcji BIOTON nabędzie od SciGen prawa do prowadzenia działalności dystrybucyjnej na szeregu rynków, głównie Azji Wschodniej, gdzie dotychczas działał poprzez sprzedawaną właśnie spółkę zależną, oraz prawa do szeregu znaków towarowych SciLin. SciGen spłaci część swojego zadłużenia wobec BIOTONU w kwocie 29,9 mln USD z tytułu udzielonej przed laty pożyczki, a jej pozostała część zostanie umorzona. Zamknięcie transakcji – rozumiane jako wpłynięcie środków do Spółki - spodziewane jest w ciągu około czterech miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy, czyli 15 maja br.

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Świeczko
Biuro Prasowe BIOTON
telefon: +48 577 677 988
e-mail: media@bioton.pl

Kontakt w sprawach relacji inwestorskich:

Katarzyna Sadowska
cc group sp z oo
telefon: +48 22 440 14 40
mobile: +48 697 613 020
e-mail: katarzyna.sadowska@ccgroup.pl

 

 


 

 

Warszawa, 15 maja 2018 r.

INFORMACJA PRASOWA

BIOTON S.A. SPRZEDAJE SCIGEN LTD. I BUDUJE POTENCJAŁ DO DALSZEGO ROZWOJU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU OPIEKI DIABETOLOGICZNEJ

 • łączna wartość transakcji sprzedaży SciGen na rzecz Yifan International Pharmaceutical Co. wynosi 56,68 mln USD, w tym 26,78 mln USD to cena pakietu akcji SciGen będącego w posiadaniu BIOTONU
 • pozyskane fundusze umożliwią Spółce spłatę części zadłużenia i zasilą kapitał obrotowy, co korzystnie wpłynie na sytuację płynnościową BIOTONU i umożliwi koncentrację na kluczowych projektach związanych z wprowadzeniem na rynek własnego analogu insuliny
 • BIOTON nabędzie w ramach transakcji prawa do prowadzenia działalności dystrybucyjnej na rynkach Azji Wschodniej pod dotychczas używaną marką SciLin, gdzie dotychczas działał poprzez SciGen
 • sprzedaż akcji – po spełnieniu uzgodnionych warunków – przewidywane jest w ciągu 4 miesięcy

BIOTON S.A. – spółka biotechnologiczna oferująca kompleksowe rozwiązania w dziedzinie diabetologii – z sukcesem zakończył zapowiedziany już pod koniec ubiegłego roku proces pozyskania inwestora dla zależnej spółki dystrybucyjnej SciGen Ltd. W ramach zawartej umowy inwestycyjnej wszystkie akcje SciGen będące w posiadaniu BIOTON nabędzie Yifan International Pharmaceutical Co. Łączna wartość transakcji wynosi 56,68 mln USD, w tym 26,78 mln USD to cena pakietu akcji SciGen. Niniejsza transakcja odzwierciedla założenia Analizy Opcji Strategicznych przedstawionej zarządowi BIOTON przez KPMG pod koniec ubiegłego roku.
W ramach transakcji BIOTON nabędzie od SciGen prawa do prowadzenia działalności dystrybucyjnej na szeregu rynków, głównie Azji Wschodniej, gdzie dotychczas działał poprzez sprzedawaną właśnie spółkę zależną, oraz prawa do szeregu znaków towarowych SciLin. SciGen spłaci część swojego zadłużenia wobec BIOTONU w kwocie 29,9 mln USD z tytułu udzielonej przed laty pożyczki, a jej pozostała część zostanie umorzona.

Ostatnie kilka miesięcy upłynęło pod znakiem poszukiwań potencjalnego inwestora dla SciGen. Konsolidacja podmiotów dystrybucyjnych na rynku farmaceutycznym dotyczy obecnie przede wszystkim producentów i praw własności intelektualnej. Udało nam się jednak zainteresować SciGenem podmioty, z których finalnie jeden złożył ofertę spełniającą nasze oczekiwania – zarówno co do kluczowych warunków założonych przez BIOTON jako cele tej transakcji, terminu, jak i jej finalnej wartości. Sprzedaż SciGenu jest kamieniem milowym w procesie strategicznej reorganizacji BIOTONU i uwalnia potencjał do dalszej budowy zintegrowanego systemu opieki diabetologicznej. Pozyskane dzięki transakcji środki umożliwią spółce spłatę części zadłużenia i zasilą kapitał obrotowy, co korzystnie wpłynie na sytuację płynnościową BIOTONU i w bardzo istotny sposób ograniczy koszty finansowania, które pomimo wyraźnej poprawy wyników na poziomie operacyjnym nie pozwoliły nam jeszcze na osiągnięcie zysku netto na poziomie Grupy w skali całego 2017 roku. Wkrótce po zamknięciu transakcji – rozumianym jako wpłynięcie środków do spółki, którego spodziewamy się w ciągu około czterech miesięcy – powinniśmy zobaczyć jej pozytywne efekty w wynikach BIOTONU.

Co istotne, sprzedaż SciGenu przy jednoczesnym nabyciu praw do kontynuowania sprzedaży insulin BIOTON na rynkach Azji Wschodniej i do znaków towarowych, umożliwi nam koncentrację na kluczowych projektach związanych z wprowadzeniem w przyszłości na rynek własnego analogu insuliny. Są to zadania wymagające maksymalnego zaangażowania naszych zespołów na wielu szczeblach – udane zakończenie jednego z procesów, polegającego na pozyskaniu inwestora dla SciGen, pozwoli nam relokować zasoby i wesprzeć te obszary, które są dla nas obecnie strategicznie kluczowe: dokończenia fazy skalowania produkcji, a następnie rejestracji i komercjalizacji analogu insuliny BIOTONU. Uzupełnienie naszego portfolio o analogi insuliny i możliwość zaoferowania tym samym pełnego zakresu preparatów stosowanych obecnie na świecie w terapii cukrzycy pozwoli nam znacząco umocnić pozycję BIOTONU na globalnym rynku diabetologii.

Przed nami około trzy lata bardzo intensywnej, ale jednocześnie ekscytującej pracy w tym obszarze, dającej realne szanse na osiągnięcie liczącego się miejsca w światowej czołówce firm specjalizujących się w profilaktyce, leczeniu i łagodzeniu efektów ubocznych cukrzycy, z którą corocznie zmaga się coraz więcej pacjentów. – mówi Robert Neymann, Prezes Zarządu BIOTON S.A.

dodatkowych informacji udziela:
Joanna Świeczko
Biuro Prasowe BIOTON
Telefon: +48 577 677 988
E-mail: media@bioton.pl
Kontakt w sprawach relacji inwestorskich:

Katarzyna Sadowska
cc group sp. z o.o.
Telefon: +48 22 440 14 40
mobile: +48 697 613 020
E-mail: katarzyna.sadowska@ccgroup.pl

***

BIOTON S.A. to polska, nowoczesna firma biotechnologiczna zapewniająca pacjentom bezpieczne i kompleksowe rozwiązania w leczeniu cukrzycy. Jest jednym z 8 światowych producentów (na skalę komercyjną) rekombinowanej insuliny ludzkiej. Obecnie Spółka pracuje nad stworzeniem pierwszych polskich analogów insuliny, które uzupełnią portfolio produktów BIOTON i sprawią, że firma będzie oferowała kompleksową gamę produktów przeciwcukrzycowych.
Insulina BIOTON znajduje się w koszyku leków refundowanych w ramach programu 75+ i stanowi tak zwaną kotwicę refundacyjną w systemie polskiej służby zdrowia.
Od 2005 roku BIOTON S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje spółki są notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą „BIOTON” i oznaczeniem „BIO”.

 


 

 06.04.2018

PODSUMOWANIE 2017 ROKU W BIOTON S.A.: POJAWIENIE SIĘ ZYSKU OPERACYJNEGO, POPRAWA WYNIKÓW I STRATEGICZNA REORGANIZACJA GRUPY

 • wyniki finansowe z działalności kontynuowanej Grupy Kapitałowej w 2017 roku: przychody 361,7 mln zł, +30,3% rok do roku, 18 mln zł zysku operacyjnego wobec 13,9 mln zł straty operacyjnej 2016 roku; ograniczenie straty netto pomimo negatywnego wpływu wyższych kosztów finansowych związanych przede wszystkim z różnicami kursowymi w kwocie 12,9 mln zł (efekt umocnienia PLN wobec USD) i kosztami długu
 • pozytywna tendencja w wynikach w podziale na kwartały
 • dwucyfrowe wzrosty sprzedaży na kluczowych rynkach, m.in. w Polsce i Korei Płd. – udział sprzedaży zagranicznej w przychodach z działalności kontynuowanej na poziomie 60%
 • kontynuacja procesu strategicznej reorganizacji Grupy pod kątem budowy zintegrowanego systemu opieki diabetologicznej BIOTON; otwarcie procesu poszukiwania inwestora dla SciGen

BIOTON S.A. – spółka biotechnologiczna oferująca kompleksowe rozwiązania w dziedzinie diabetologii – opublikował wyniki finansowe za 2017 rok. Skonsolidowane przychody Grupy z działalności kontynuowanej w 2017&bsp;r. wyniosły 361,7 mln zł i były o 30,3% wyższe w ujęciu rok do roku. Zysk brutto na sprzedaży sięgnął w tym czasie 186,3 mln zł, co oznacza wzrost o 35% r/r/. Zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł 18 mln zł wobec 13,9 mln zł straty w analogicznym okresie przed rokiem. BIOTON zakończył 2017 rok skonsolidowaną stratą netto na poziomie 14,5 mln zł wobec 19,9 mln zł straty na tym poziomie w okresie 1-3Q 2017 i 16 mln zł straty netto w 2016 roku. Na wysokość straty netto główny wpływ miały koszty finansowe w Grupie, w tym statystyczne różnice kursowe w kwocie 12,9 mln zł oraz pozostałe koszty, m.in. z tytułu odsetek i prowizji bankowych w kwocie 11,4 mln zł. W samym 4Q 2017 Grupa zanotowała ponad 114 mln zł przychodów z działalności kontynuowanej i 12,33 mln zł zysku operacyjnego i 5,4 mln zł zysku netto.

Jesteśmy zadowoleni z wyników finansowych osiągniętych przez BIOTON w 2017 roku. Cieszy zwłaszcza pojawienie się zysku z działalności operacyjnej – to pierwszy tak konkretny sygnał, że intensywne działania na rzecz odbudowy pozycji BIOTONU przynoszą efekty. Należy pamiętać, że ubiegły rok upłynął w Grupie pod znakiem przemian organizacyjnych i procesowych, które kontynuowane są w bieżącym roku – celem strategicznej reorganizacji jest budowa zintegrowanego systemu opieki diabetologicznej BIOTON i umacnianie pozycji Grupy na światowym rynku diabetologii. Podejmowane przez nas działania mają charakter średnio i długoterminowy, ale cieszy nas fakt, że na przestrzeni czterech kwartałów minionego roku już widać ich pozytywne efekty w postaci poprawy wyników. Dzięki inicjatywom marketingowym i posprzedażowym BIOTON zanotował w 2017 roku silne, dwucyfrowe wzrosty sprzedaży na kluczowych rynkach – m.in. w Polsce (+32,7% r/r), Korei Płd. (+24,7%) i Chinach (+13,6%). Ponad dwukrotnie wzrosła także sprzedaż w segmencie „pozostałe”, do którego zaliczamy nowe kraje, m.in. Libię i Bangladesz. Udział sprzedaży zagranicznej Grupy w przychodach z działalności kontynuowanej ogółem wyniósł w 2017 roku 60%.
Na osiągane wyniki korzystny wpływ ma dyscyplina po stronie kosztów ogólnego zarządu, ale na plus na poziomie netto w skali całego roku nie pozwalają jeszcze wyjść relatywnie wysokie koszty finansowe, związane zarówno z różnicami kursowymi, jak i kosztami obsługi zadłużenia BIOTONU. Stąd jedną z inicjatyw podjętych przez nas w ub.r. w ramach reorganizacji jest proces poszukiwania inwestora dla spółki SciGen. Sprzedaż tego podmiotu pozwoliłaby na ograniczenie zadłużenia Grupy przy zachowaniu dotychczasowej współpracy dystrybucyjnej, co korzystnie wpłynęłoby na osiągane wyniki i możliwość finansowania prac nad naszym kluczowym projektem, jakim jest wprowadzenie na rynek pierwszej polskiej insuliny analogowej. Poszerzenie portfolio BIOTONU o analogi insuliny otworzy nam drogę do pozyskania kolejnej istotnej części światowego rynku diabetologicznego i tym samym umożliwi dołączenie do czołówki firm oferujących pełen zakres insulin. W połowie bieżącego roku chcielibyśmy zakończyć fazę dostosowywania insulin analogowych do produkcji na dużą skalę oraz rozpocząć przygotowania do procesu ich rejestracji – prace w tym zakresie postępują zgodnie z harmonogramem. Kolejnym krokiem będzie rozpoczęcie badań klinicznych i procesu rejestracji insulin analogowych, który potrwa około 3 lat.
Równolegle, zgodnie ze strategią pracujemy nad stworzeniem pełnego portfolio produktów i usług do wczesnej diagnostyki, zapobiegania, leczenia i łagodzenia objawów i skutków choroby, tak aby oferować kompleksowe rozwiązania diabetologiczne. Niedawno wprowadziliśmy na rynek GensuCare – jeden z najnowocześniejszych na świecie glukometrów, umożliwiający m.in. integrację ze smartfonem użytkownika oraz możliwość monitorowania pomiarów przez opiekunów. Produkt został bardzo dobrze przyjęty, co potwierdza, że BIOTON ma wszelkie kompetencje niezbędne do tego, by być jednym z wiodących podmiotów w dziedzinie diabetologii – mówi Robert Neymann, Prezes Zarządu BIOTON S.A.

 

Dodatkowych informacji udziela

Biuro Prasowe BIOTON
Telefon: +48 577 677 988
E-mail: media@bioton.pl

Kontakt w sprawach relacji inwestorskich

Katarzyna Sadowska
cc group sp. z oo
telefon: +48 22 440 14 40
mobile: +48 697 613 020
e-mail: katarzyna.sadowska@ccgroup.pl

 

BIOTON S.A. to polska, nowoczesna firma biotechnologiczna zapewniająca pacjentom bezpieczne i kompleksowe rozwiązania w leczeniu cukrzycy. Jest jednym z 8 światowych producentów (na skalę komercyjną) rekombinowanej insuliny ludzkiej. Obecnie Spółka pracuje nad stworzeniem pierwszych polskich analogów insuliny, które uzupełnią portfolio produktów BIOTON i sprawią, że firma będzie oferowała kompleksową gamę produktów przeciwcukrzycowych na polskim rynku. Insulina BIOTON znajduje się w koszyku leków refundowanych w ramach programu 75+ i stanowi tak zwaną kotwicę refundacyjną w systemie polskiej służby zdrowia.

Od 2005 roku BIOTON SA jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje spółki są notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą „BIOTON” i oznaczeniem „BIO”.

 


 

20.03.2018

GensuCare – BIOTON wprowadza na rynek nowy, zaawansowany technologicznie glukometr

Integracja ze smartfonem użytkownika, elektroniczny dzienniczek choroby oraz możliwość monitorowania pomiarów przez rodziców lub opiekunów to tylko niektóre z zalet nowego glukometru, który wprowadziła na polski rynek firma BIOTON. Nowoczesne urządzenie do mierzenia glikemii jest już dostępne. Paski do wykonywania testów są refundowane i można je nabyć w aptekach w całej Polsce.

Nowy glukometr pozwala na wygodne i samodzielne wykonywanie pomiarów poziomu glukozy we krwi pełnej. Mierzenie odbywa się za pomocą systemu enzymatycznego, który wymaga do tego jedynie 5 uml krwi. Pomiary są standaryzowane do stężenia w osoczu zgodnie z obowiązującą normą ISO. W ten sposób urządzenie prezentuje pełne i precyzyjne wyniki.

Urządzenie jest niewielkie i można je połączyć ze smartfonem, to z kolei ułatwia codzienne monitorowanie wyników na niedostępną do tej pory w Polsce skalę. GensuCare nie tylko mierzy glikemię i zapamiętuje wyniki, ale ma również zaawansowany system powiadomień, umożliwia wysyłanie wiadomości SMS. Glukometr wyposażony jest również w funkcje głosowe.

Dzięki bezpłatnemu oprogramowaniu dostępnemu na systemy operacyjne smartfonów Android i iOS, GensuCare pozwala na prowadzenie elektronicznej książeczki diabetologicznej, posiada rozbudowany system analizy danych, daje też możliwość bezpośredniego przesyłania danych do lekarza lub pielęgniarki. Wyniki mogą być w łatwy sposób monitorowane przez osoby trzecie, co jest niezwykle ważne dla rodziców, opiekunów osób niepełnosprawnych czy starszych chorych na cukrzycę. Urządzenie ma największą na rynku pamięć i nie wymaga zasilania oddzielną baterią.

„Wprowadzenie nowego glukometru to bardzo ważny krok w budowaniu Zintegrowanego Systemu Opieki Diabetologicznej BIOTON. Dla nas cukrzyca to nie tylko nowoczesnej generacji insulina, ale także wszystkie inne urządzenia, które służą do profilaktyki i prawidłowego leczenia tej choroby. GensuCare to jeden z najnowocześniejszych glukometrów na świecie, zwiększający komfort i bezpieczeństwo osób chorych na cukrzycę, urządzenie, które w pełni wykorzystuje możliwości nowych technologii komunikacyjnych. W przyszłości będzie go można zintegrować z innymi urządzeniami takimi jak pompa insulinowa czy pen. Rozwój BIOTON-u w tym kierunku wynika bezpośrednio z naszej misji, którą jest oferowanie najbardziej kompleksowych rozwiązań w dziedzinie diabetologii – mówi Robert Neymann, Prezes Zarządu BIOTON S.A.

Paski do glukometrów są już dostępne w aptekach w całej Polsce i podlegają refundacji na zasadach przyjętych dla pacjentów z cukrzycą.

BIOTON to polska, nowoczesna biotechnologiczna firma notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest pierwszym w Polsce i jednym z 8 światowych producentów rekombinowanej insuliny ludzkiej o najwyższej jakości na skalę komercyjną, zapewniającym pacjentom bezpieczne i kompleksowe rozwiązania w leczeniu cukrzycy. BIOTON to także innowacje i działania badawczo-rozwojowe. Jednym z głównych celów spółki jest rozpoczęcie produkcji pierwszych polskich analogów insuliny, stale rozszerzając gamę produktów dających dostęp do skutecznego leczenia jak największej liczbie pacjentów w Polsce i na świecie.

Wprowadzenie na rynek nowego glukometru jest jednym z elementów realizacji nowej strategii biznesowej spółki, która zakłada rozwój BIOTON-u i zapewnienie spółce miejsca w czołówce światowych firm biotechnologicznych działających w sektorze diabetologicznym.

Kontakt dla mediów: Joanna Świeczko
Tel.: +48 577 677 988
E-mail: media@bioton.pl
bioton.pl

 


 

Kontakt dla mediów:

e-mail: media@bioton.pl
tel.:+48 577 677 988

 

Kontakt dla inwestorów:

Katarzyna Sadowska
CC Group Sp. z o.o.
e-mail: investor@bioton.pl
tel.: +48 (22) 440 14 40, +48 697 613 020

© 2019 BIOTON S.A.